تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

پربازدیدترین مطالب
اسب                               آمیزش                         آغوش گرفتن
برهنگی                           بغل کردن                      انگشتری
افتادن در آب                     آتش                             آب
باران                               برادر شوهر                    استخوان
اسکناس                          انتقام                          انگور
بچه                                آب چشمه                     باغ


از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << در حال تکمیل شدن است


...


آنلی بیتون می گوید:
اگر کسى در خواب به شما بى‏اعتنايى کرد، به اين معنا است که از شغل خود راضى نيستيد. اگر در خواب ببينيد که يکى از نزديکانتان به شما بى‏اعتنايى مى‏کند، به اين معنا است که اگر مى‏خواهيد زندگى خوبى داشته باشيد بايد رفتار زشت خود را اصلاح کنيد.لوک اويتنهاو مي گويد :
بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد
 
در سر زمین رویاها آمده:
شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند
يک مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت کار ميکند.
يک زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند کرد.
دوستان بي ادب هستند : با ديگران با بي ادبي رفتار خواهيدکرد.لوک اويتنهاو مي گويد : بهمن : بدبختی دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن لیلا برایت می گوید: ديدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است که بايد بيشتر مراقب خود باشيد احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏کند. اگر در خواب ببينيد که بهمن راه شما را مسدود مى‏کند، به اين معنا است که دچار مشکل مى‏شويد. در سر زمین رویاها آمده: خواب يک بهمن : موانع غيرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد. شما يک بهمن را مشاهده مي کنيد که از کوه سرازير مي شود : بزودي شانس به سراغتان مي آيد . شما زير يک بهمن مدفون شده ايد : منفعت بزرگ در کارها . ديگران زير بهمن مدفون شده اند : يک تغيير مهم در اطراف شما رخ ميدهد . بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : اين ماه بهترين ماه براي پول درآوردن است . در ماه بهمن به شما هديه مي دهند :در عشق به شما خيانت مي شود . بچه هاي در ماه بهمن بدنيا مي آيد : نگرانيهاي شما بيشتر مي شوند . خواب ماه بهمن در طول ماههاي ديگر : بيماري شما در بهمن ماه بدنيا مي آيد : وقايع مهم و خوشايندي براي شما اتفاق مي افتد . بچه ها در ماه بهمن بدنيا آمده اند : آنها يک شغل سياسي خواهند داشت .


امام صادق علیه السلام می فرمایند:
ديدن بهشت در خواب بر نه وجه است
اول: علم،
دوم: زُهد.
سوم: منت،
چهارم: شادي.
پنجم: بشارت.
ششم: ايمني.
هفتم: خيروبرکت.
هشتم: نعمت.
نهم: سعادت.
اگر به خواب ديد که در بهشت است، دليل بر مراد هر دو جهاني خواهد رسيد و به دست او خيرات بسيار رود، چون مصلح است.
اگر نه به بيماري يا به بلائي مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بيابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت يابند.
اکر شخص صالح و بارسايى ببيند که در بهشت است ، به بيمارى و بلاى سخت دجارمى شود و ثواب اهل بهشت را مى يابد.

محمد ابن سیرین بصری گويد:
بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خداي تعالي. اگر بيند از ميوه هاي بهشت فرا گرفت يا کسي به وي داد و بخورد، دليل که آنقدر که ميوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سيرت دين بداند؛ ليکن سود ندارد. اگر بيند با حوران بهشت همي بود، دليل که نزع بر وي اسان شود. اگر بيند در بهشت مقيم شد، ليکن وي نگذاشتند، دليل که در دنيا ميلش به فساد و عصيان است. اگر بيند در بهشت به روي او بسته شد، دليل که مادر و پدر از وي ناخوشنود باشند. اگر بيند به نزديک بهشت شده، بازگرديد، دليل که بيمار شودبه حال مرگ، ليکن از آن شفا يابد. اگر بيند فرشتگان دست وي را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زير درخت طبي بنشست، دليل که مراد دو جهاني يابد. اگر بيند وي را از خردن شراب و شر منع کردند، دليل بود بر تباهي دين وي. اگر بيند از ميوه هاي بهشت کسي بدو داد، دليل که آن کس را از علم وي بهره بود. اگر بيند دربهشت آتش انداخت، دليل که از باغ کسي چيزي به حرام بخورد. اگر بيند از حوض کوثر آب خورد، دليل که بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند کوشکهاي بهشت يکي به وي دادند، دليل که دلارامي يا کنيزکي به زني بخواهد.

جابر مغربی می گوید:
اگر بيند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دليل که از کسي خرم و شادمان شود و نعمت يابد. اگر بيند در جايگاه بلند نيکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دليل که با پادشاه عادل پيوند گيرد، يا با توانگري يابا عالمي بزرگوار. اگر بيند سوي بهشت مي رفت، دليل که به راه حق پيوسته است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر کسی در خواب، بهشت را دید، اما به آن وارد نشد، این خواب مژدهای است بر او که اعمالش نیک و خیر است و اگر وارد آن شد، در زندگی شادمان گشته و در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. اگر کسی ببیند که در بهشت نشسته است، دلسوزی، اخلاص و دین، کاملاً به او بخشیده خواهد شد و اگر ببیند که از میوههای بهشت میخورد، به اندازهای که خورده است علم و فقه شرعی به او عطا میشود. تفرّج در بهشت، بر مقام بالا و فراوانی روزی دلالت دارد. وارد شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد، بر آرامش و برای کسی که غمی دارد، به برطرف شدن آن و برای فرد مجرّداست، بر ازدواج دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بهشت نيز مثل بهار ديدني نيست و ما مختصات و مشخصاتي از بهشت در دست نداريم که وقتي در خواب خود باغي بزرگ را ديديم بدانيم آن جا همان بهشت موعود است ليکن آن چنان که به تجربه آموخته ايم اين احساس در ما ايجاد مي شود و در عالم خواب مي فهميم که آن باغ بيکران و زيبا بهشت است. زياد اتفاق افتاده که در خواب يکي از بستگان و دوستان متوفاي خويش را مي بينيم و با او حرف مي زنيم، حالش را مي پرسيم ولي در باطن مي دانيم که او مرده است حتي در همان عالم خواب به خود مي گوئيم که او مرده پس چگونه به اينجا امده و با ما حرف ميزند. اين ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده مي شود و جان مي گيرد . به کمک همين احساس يعني ذهن مضاعف است که در خواب مي فهميم اين جا بهشت است. پس وقتي در خواب احساس کرديم جائي که هستيم بهشت است بسيار نيکو است و اگر درون بهشت باشيم خيلي بهتر است تا بيرون آن باشيم. اگر خويشتن را در بهشت ديديد اما حيواناتي آن جا مشاهده کرديد که بر مبناي گمان و تصور ما نبايد آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوينده اين است که در آينده نزديک با مردمي محشور مي شويد که از آن ها مي ترسيد. از کساني مجبور مي شويد خواهش بکنيد که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسيده اند يا شما اين طور فکر مي کنيد. اگر هيچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائي بکنيد خواب شما مي گويد انسان خود خواهي هستيد و اگر احساس تنهائي کرديد خواب شما خبر مي دهد که اطرافيانتان را از خود آزرده ايد که بايد جبران کنيد. اگر خود را بيرون بهشت ديديد و با حسرت به آن جا نگاه کرديد موردي پيش مي آيد که مي تواند براي شما سود بخش و افتخار آفرين باشد اما در خود شايستگي رسيدن به آن را سراغ نداريد. اگر شما ديديد بيرون بهشت هستيد و در به روي شما بسته در راه پيشرفتتان مانعي پيش مي آيد که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نيست. اگر کسي شما را به بهشت دعوت کرد مژده اي مي شنويد و اگر کسي شما را به بهشت هدايت کرد از ياري و مساعدت يک نفر بهره مند مي گرديد. به طور کلي ديدن بهشت خوب است و مبارک.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن بهشت مقصود حاصل گردد

لوک اويتنهاو مي گويد :
دیدن آن : آرامش و خوشبختی
بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

لیلا برایت می گوید:
ديدن بهشت در خواب، بيانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشين است. اگر در خواب ببينيد در بهشت هستيد، نشانه‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهيد بود. خوردن ميوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پيش رو داريد.

آنلی بیتون می گوید:
1ـ ديدن خواب بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار است . دوستاني که خواستار پيشرفت شما در زندگي اند . اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي است . اگر مادران چنين خوابي ببينند ، نشانة داشتن کودکاني مطيع و زيباست . اگر در هنگام بيماري و بدبختي چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهيد يافت و بخت و اقبالي مساعد به شما رو خواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد در باغهاي بهشت خود را گم گشته مي يابيد ، نشانة آن است که کارهايي که به نظر ساده و امکان پذير اند ، در عمل نوميد کننده و آزار دهنده خواهند بود .جی اچ میلر می گوید:
اگر در خواب مشاهده کرديد که از نتيجه‏ى کارهاى خود بهره مى‏گيريد، بيانگر موفقيت و شادى در زندگى است.محمد ابن سیرین بصری گويد:
بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بيند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانکه از گرمي و سردي مردمان را مضرت و رنج رسيد، دليل که اهل آن ديار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بيند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هيچ رنج و مضرت نبود، دليل که مردم آن ديار را از پادشاه خير و منفعت رسد. اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بيند، دليل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت است و دليل انصاف پادشاه است و تاويل فصل پاييز همين است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بهار، طبيعت در نهايت اعتدال است و بايد هم چنين باشد. حال اگر اين طور نبود خلاف طبيعت چيزي شده و حادثه اي اتفاق افتاده. چنانچه در خواب احساس کنيم بهار است ولي هوا گرم است و دماي بسيار دارد يا چنان سرد است که در خواب مي لرزيم خوب نيست و گوياي دگرگوني تند و حاد مي باشد در زندگي بيننده خواب. در عالم خواب ديدن بهار و اعتدال طبيعي در بطن طبيعت نيکو است و براي بيننده خواب مبشر تعادل يا بهبود زندگي است. چنانچه بيمار باشيد و در خواب بهار را ببينيد يا باغي را ببينيد که پر گل و ريحان است و احساس کنيد که همه اين خوبي ها به مناسبت بهار ايجاد شده نويد بهبود شماست و بي ترديد از بيماري شفا خواهيد يافت. بهار راسا در خواب ديدني نيست اما مي توانيد جلوه بهار ار در اشيا و گياهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببينيد که اين نيکو است و بشارت خوبي. اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببينيد و حس کنيد بهار است اما نقصي در آن باشد در راه تامين نيک بختي شما مانعي به وجود مي آيد. روي هم رفته ديدن جلوه هاي بهاري نويد آينده است و خوش بيني در برخورد با پيروزي هايي که بر مبناي حسن نيت حاصل مي گردد.

آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببينيد فصل بهار در پيش رو است ، نشانة آن است که دوستاني شاد و وظايفي دلپذير خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد براي نقشه هاي خودتان زندگي ديگران را به خطر انداخته ايد ،‌ نشانة آن است که مي کوشيد از راههاي غيرقانوني و نادرست ثروتي گرد آوريد .آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب کسى را به هوش بياوريد، علامت آن است که با افراد جديدى همنشين مى‏شويد و به مقام‏هاى بالايى دست پيدا مى‏کنيد. اگر در خواب مشاهده کنيد ديگران شما را به هوش مى‏آورند، به اين معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شويد که قادر به جبران آن هستيد.لوک اويتنهاو مي گويد :
به فرزندی گرفتن
شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد
کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشتآنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب ببينيد ديگران زندگى شما را به خطر مى‏اندازند، بيانگر آن است که دشمنان شما را فريب مى‏دهند و بايد بيشتر مراقب خودتان باشيد و اگر در خواب مشاهده کرديد که زندگى ديگران را به خطر مى‏اندازيد، به اين معنا است که از راه نادرستى ثروت فراوان به دست مى‏آوريد.

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
SEO Reports for tabir-khab.blogfa.com