تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << تکمیل شده است
 
حرف >> پ << در حال تکمیل شدن است

...


آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانه انجام كارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما
2ـ گم كردن پول خرد در خواب ، نشانه شكست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .
3ـ پیدا كردن پول خرد در خواب ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شكل دلخواه است .
4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانه انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .آنلی بیتون می‏گوید:
دیدن پونز در خواب، نشان‏دهنده آن است كه با اطرافیانتان دچار مشكل می‏شوید. اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است كه بر توطئه دشمنان غلبه پیدا می‏كند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی كند، یعنی دست به كارهای ناشایست می‏زند.دیدن پولاد در خواب بسیار خوب است و نشانهی سلامتی و قوی شدن است.محمدبن سیرین گوید:
پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس كرده بود، دلیل كه زن و كنیزك او هر دو آبستن شوند. اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل كه زن او بچه بی هنگام بیفكند. اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل كه وی را غمی سخت رسد.

ابراهیم كرمانی گوید:
اگر كسی به خواب دید استخوان پهلوی او شكسته است، دلیل كه از پدر یا مادر یا عیال، وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل كه مال و عیالش هر دو تلف شوند. اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده، دلیل كه عیالش رنجور شود. اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل كه او را فرزندی عالم آید و پارسا. اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد، دلیل كه وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او. اگر بیند پهلوی وی كوچك و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است كه گفتیم.

جابرمغربی گوید:
پهلوها در خواب، دلیل بر زنان است، زیرا كه زنان از پهلوی مردان افریده شده اند. پس هر خیر و شر كه در پهلو بیند، تاویل آن بر زنان بازگردد. اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل كه به قدر آن زنان و كنیزان واصل شود. اگر بیند از پهلوی او ماری بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.
اول: زن،
دوم: دختر،
سوم: كنیزك،
چهارم: خادم،
پنجم: پیرزنی كه در خانه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پهلو در خواب های ما زن است. ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده و در نفایس الفنون نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است. اگر در خواب دیدید که پهلوی شما درد می کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید، از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود. مثل خواهر شوهر یا مادر شوهر و یا خاله و عمه شوهر. اگر دیدید که در خواب پهلوی شما متورم شده همسرتان یک اندوه و ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می گوید که جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید. اگر دیدید که بر پهلوی شما چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتمالا صاحب فرزند می شوید. اگر جوانی ببیند که دست بر پهلوی خود نهاده ازدواج می کند. اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته زن یا دختری به او حسد می ورزد.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانه آن است كه فردی در مقابل پیشنهادات صادقانه شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد كرد .
2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می كند ، نشانه آن است كه دشواریهای زندگی كاسه صبر شما را لبریز خواهد كرد .
3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانه آن است كه در خواستگاری از یك دختر توفیق خواهید یافت .آنلی بیتون می‏گوید:
اگر در خواب، در مكانی زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است كه ثروتی به دست می‏آورید. اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‏روی هستید، به این معنا است كه به اهداف خود نمی‏رسید.محمد بن سیرین گوید:
پی در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بیند كه پی بر اندام او خشك شد یا یكی است، دلیل كه دوستی كه جمع كننده كار وحال او بود، از او غائب شود، یا از دنیا رحلت كند. اگر بیند پی ها بر تن او خشك شدند، دلیل كه از دوستان مفارقت جوید.

ابراهیم كرمانی گوید:
پی های تن، دلیل بر خویشان و اهل بیت است. اگر بیند پی های او درشت و قوی بودند، دلیل كه خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود.ابراهیم كرمانی گوید:
پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل كه مال حرام جمع كند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خدای تعالی بازگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.
اول: مال حرام،
دوم: غیبت و سخن زشت.
سوم: پشیمانی در كارها.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است كه افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .
2ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .
3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است كه در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .
4ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه كسب منافع اندك از طریق شغل و حرفه است .
5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست كندن پیاز از چشمهایتان اشك سرازیر می شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .

لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ی نومیدی است. خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارهایتان است.مولف گوید:
دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است:
اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد.آنلی بیتون می‏گوید:
اگر در خواب ببینید كسی برای شما پیغامی می‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اگر در خواب، شما برای كسی پیامی فرستادید، به این معنا است كه برای مدتی دچار مشكل می‏شوید.

اچ میلر می‏گوید:
اگر در خواب تلگرافی به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ی آن است كه اوقات خوشی را پیش رو دارید.

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
✔_________ حــرف: آ
✔_________ حــرف: الف
✔_________ حــرف: ب
✔_________ حــرف: پ
آیینه
آینده نگری
آینده
آیه الکرسی
آیات قرآن
آهو
آهنگر
آهنگ و رقص
آهن ربا
آهن
آهک
آه و ناله
آه
آویشن
آویزان کردن
آویختن
آواز
آوار
آنتن رادیو و تلوزیون
آناناس
آنارشیست
آمیزش
آمونیاک
آموزش
آمریکای شمالی
آمریکا
آمرزیده
آمپول
آمبولانس
آماس
آله
آلومینیم
آلو
آلبوم عکس
آلاچیق
آلات موسیقی
آگهی درگذشت
آگهی
آکواریوم
آکروبات
آقا
آفریقا
آفتابه
آفتاب گردان
آفتاب پرست
آغوش گرفتن
آشیانه
آشنا
آشفتن
آشغال
آشتی
آشپزی
آشپزخانه
آشپز
آشامیدن
آسیب
آسیابان
آسیاب کردن
آسیاب بادی
آسیاب آبی
آسیاب
آسیا
آسمان
آسم
آستین
آستری
آستانه
آسایش و نعمت
آسانسور
آژیر
آزمایشگاه
آزمایش
آزار
آزاد شدن
آروغ
آرواره
آرنج
آرشه ویلون
آرزو
آرد غلات
آرد بیز
آرد
آرایشگر
آرایشگاه
آرايش کردن
آرامش
آرام
آراستن
آدم و حوا
آدم مؤدب
آدم مست
آدم لاغر
آدمخواری
آدم حقه باز
آدم کشی
آدم دزدی
آدرس
آدامس
آخور
آخرین وداع
آجر
آجان
آثار باستانی
آتش نشانی
آتشکده
آتشفشان
آتش سوزی
آتش زنه
آتش دوزخ
آتش دان
آتش پرست
آتش بازی
آتش افروختن
آتش
آپارتمان
آبیاری گلها
آبیاری
آبی
آب و هوا
آبنوس
آبله
آبگینه
آبگیر
آبگوشت
آب شدن
آبشار
آب دهان
آبرو
آبدستان
آبتنی
آبپاش
آب بینی
آباژور
آبادانی
آب میوه
آب مقدس
آب معدنی
آب متعفن
آب گل آلود
آب گرم
آب کدر وکثیف
آب شور
آب شدن
آب سرد
آب زلال
آب ریختن
آب دریا
آب دادن
آب خنک
آب خوردن
آب خروشان
آب حمل کردن
آب چشمه
آب جوش
آبجو
آب جاری
آب تیره
آب برداشتن
آب بازی
آب ایستاده
آب
ایوان
ایستگاه قطار
ایزار
ایده آل
اهرم
اهدا کردن
اهانت
اونیفورم
اولاد
انواع توت
انگور
انگلیسی
انگشتوانه
انگشتری
انگشتانه
انگشت شصت
انگشت
انفجار
انعکاس
انعام
انضباط
انسان نخستین
انسان
اندامها
اندازه گرفتن
انداختن
اِنجیل
انجیر
انجمن
انتقام
انتقال خون
انتظار
انتخابات
انبر آتش
انبر
انبار آذوقع
انبار
انار
امین
امید
املت
امداد
امر الهی
امتحان
امپراطور
امانت فروشی
امامت کردن
الهام
الوار
النگو
المپیک
الماس
الکل
الکتریسیته
اَلَک
الفبا
الج
الاغ
اکوی صدا
اکسیر حیات
اقیانوس
اقامتگاه
اقاقیا
افیون
افلیج
افکار پلید
افعی
افسون
افسرده
افسر
افسانه
افسار
افروشه
افراط
افتخار
افتادن در آب
افتادن
اغماء
اعلامیه
اعلام کردن
اعلام خطر
اعضاء بدن
اعدام
اعداد
اعتراف
اعتبار
اظهار عشق
اطو کردن
اطاعت
اصوات
اصلع
اصلاح موی سر
اصلاح صورت
اصطبل
اشنان
اشک
اشعه ایکس
اشراف
اشتیاق
اشتها داشتن
اشتر مرغ
اشتر غاز
اشتباه
اسید
اسهال
اسم
اسلحه
اسکیت
اسکی روی یخ
اسکی
اسکناس
اسکله
اسکلت مرگ
اسکلت
اسقف کلیسا
اسفنج
اسفناج
اسطرلاب
اسرافیل
استوانه
استوا
استقلال
استفراغ
استغفار
استعفاء
استخوان
استخراج معدن
استخر
استخدام
استحمام
استرالیا
استراحت
استر
استاد دانشگاه
اسپندان
اسپند
اسباب کشی
اسب سواری
اسباب سفر
اسباب خانه
اسباب بازی
اسباب
اسب
اسارتگاه
اسارت
اژدها
اژدر
از زندان آزاد شدن
ازدیاد
ازدواج با افراد کشور دیگر
ازدواج
از دست دادن تعادل
از دست دادن
ازدحام
از خجالت سرخ شدن
اره
اروپا
ارواح
ارمنی
ارگ
ارکیده
ارکستر
ارقام
ارش
ارزیر
ارزن
ارزانی
ارز
اردوی کار
اردوگاه
اردو
اردکون
اردک ماهی
ارث
ارتقاء
ارتش
ارتداد
اراذل و اوباش
ارابه
اذیت و آزار
اذان
ادویه
ادرار
اخلاق
اخراج
اخبار
احمق
احضار ارواح
احتیاج
احتضار
احترام
اجداد
اجبار به زور
اجاق گاز
اجاق
اجاره
اثاث منزل
اثاث منزل
اتومبیل
اتوماتیک
اتو کردن
اتوبوس
اتاق کنفرانس
اتاقک
اتاق خواب
اتاق پذیرایی
اتاق
اپرا
ابلیس
ابزار جراحی
ابزار کار
ابزار
ابریشم
ابروها
ابراز علاقه
ابر