تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << تکمیل شده است
 
حرف >> پ << در حال تکمیل شدن است

...


محمدبن سیرین گوید:
پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

ابراهیم کرمانی گوید:
پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
پل در خواب بر چهار وجه است.
اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.
دوم: پادشاه.
سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.
چهارم: مال بسیار حاصل کردن.
اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم. در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد. چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند. اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم. پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‏شود. اگر در خواب ببینید که از پلی می‏گذرید، یعنی خطری شما را تهدید می‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید. افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‏اندازید.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .
2ـ دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .
3ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .
4ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید. برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند. پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد. داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد مردم بی شخصیت می شود پشت سر او بد خواهند گفت.
 
پل عابر پیاده

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانه زیان و پریشانی موقتی است .
2ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند عبور می کند ، نشانه آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می کند.
3ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاکیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد ، نشانه آینده ای تاریک خواهد بود .آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .
2ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .
3ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید .
4ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .
5ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .
6ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

اچ میلر می‏گوید:
اگر خواب ببینید که از پله برقی استفاده می‏کنید، یعنی برای رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

محمدبن سیرین گوید:
پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند. اگر بیند با پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم بدو رسد، یا بیماری صعب یابد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد. اگر بیند پلنگی را بکشت، دلیل که از اسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن قوی.
دوم: مال یافتن از دشمن،
سوم: ترس از پادشاه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم. وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد. اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

لوک اویتنهاو می گوید :
پلنگ : ترس

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد .
2ـ کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست .
3ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .
4ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .
5ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود. خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است. با دوغ غم و اندوه است. چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست. دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است. چنانچه در خواب دیدید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند. از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید. همه چیز هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند های خانوادگی و غیره. چنانچه در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد. چنانچه در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می نمائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می کنیم. اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است. پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید. نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توانید امیدوار و دل گرم باشید. اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود. برای زنان، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند. چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آن جا چیزی را که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید.پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست. پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است. پرت شدن از پلکان هم خوب نیست. اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می خورید و زیان می بینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود.

لوک اویتنهاو می گوید :
پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذاریدابراهیم کرمانی گوید:
پلاس درخواب دیدن، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول و مال با امانت، اگر بیند پلاسی پوشیده داشت، دلیل که او را باچنین مردی صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پلاس بسیار داشت، دلیل که به قدر آن او را نعمت حاصل شود، معبران گفته اند: پلاس مالی حلال است، اگر به خواب دید پلاس نو یافت، دلیل که زن پارسای توانگر بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر مردی بیند پلاس نو بخرید، دلیل که کنیزک پارسا بخرد و از او خیر و منفعت یابد.ابراهیم کرمانی گوید:
پلیته افروخته در خواب، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند و خدمتش نمایند. اگر پلیته افروخته نباشد، تاویلش به خلاف این بود.لوک اویتنهاو می گوید :
پلیس : غصه

لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‏کند، نشانه‏ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‏کنید.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .
2ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
✔_________ حــرف: آ
✔_________ حــرف: الف
✔_________ حــرف: ب
✔_________ حــرف: پ
آب
آب ایستاده
آب بازی
آب برداشتن
آب تیره
آب جاری
آبجو
آب جوش
آب چشمه
آب حمل کردن
آب خروشان
آب خوردن
آب خنک
آب دادن
آب دریا
آب ریختن
آب زلال
آب سرد
آب شدن
آب شور
آب کدر وکثیف
آب گرم
آب گل آلود
آب متعفن
آب معدنی
آب مقدس
آب میوه
آبادانی
آباژور
آب بینی
آبپاش
آبتنی
آبدستان
آبرو
آب دهان
آبشار
آب شدن
آبگوشت
آبگیر
آبگینه
آبله
آبنوس
آب و هوا
آبی
آبیاری
آبیاری گلها
آپارتمان
آتش
آتش افروختن
آتش بازی
آتش پرست
آتش دان
آتش دوزخ
آتش زنه
آتش سوزی
آتشفشان
آتشکده
آتش نشانی
آثار باستانی
آجان
آجر
آخرین وداع
آخور
آدامس
آدرس
آدم دزدی
آدم کشی
آدم حقه باز
آدمخواری
آدم لاغر
آدم مست
آدم مؤدب
آدم و حوا
آراستن
آرام
آرامش
آرايش کردن
آرایشگاه
آرایشگر
آرد
آرد بیز
آرد غلات
آرزو
آرشه ویلون
آرنج
آرواره
آروغ
آزاد شدن
آزار
آزمایش
آزمایشگاه
آژیر
آسانسور
آسایش و نعمت
آستانه
آستری
آستین
آسم
آسمان
آسیا
آسیاب
آسیاب آبی
آسیاب بادی
آسیاب کردن
آسیابان
آسیب
آشامیدن
آشپز
آشپزخانه
آشپزی
آشتی
آشغال
آشفتن
آشنا
آشیانه
آغوش گرفتن
آفتاب پرست
آفتاب گردان
آفتابه
آفریقا
آقا
آکروبات
آکواریوم
آگهی
آگهی درگذشت
آلات موسیقی
آلاچیق
آلبوم عکس
آلو
آلومینیم
آله
آماس
آمبولانس
آمپول
آمرزیده
آمریکا
آمریکای شمالی
آموزش
آمونیاک
آمیزش
آنارشیست
آناناس
آنتن رادیو و تلوزیون
آوار
آواز
آویختن
آویزان کردن
آویشن
آه
آه و ناله
آهک
آهن
آهن ربا
آهنگ و رقص
آهنگر
آهو
آیات قرآن
آیه الکرسی
آینده
آینده نگری
آیینه
ابر
ابراز علاقه
ابروها
ابریشم
ابزار
ابزار کار
ابزار جراحی
ابلیس
اپرا
اتاق
اتاق پذیرایی
اتاق خواب
اتاقک
اتاق کنفرانس
اتوبوس
اتو کردن
اتوماتیک
اتومبیل
اثاث منزل
اثاث منزل
اجاره
اجاق
اجاق گاز
اجبار به زور
اجداد
احترام
احتضار
احتیاج
احضار ارواح
احمق
اخبار
اخراج
اخلاق
ادرار
ادویه
اذان
اذیت و آزار
ارابه
اراذل و اوباش
ارتداد
ارتش
ارتقاء
ارث
اردک ماهی
اردکون
اردو
اردوگاه
اردوی کار
ارز
ارزانی
ارزن
ارزیر
ارش
ارقام
ارکستر
ارکیده
ارگ
ارمنی
ارواح
اروپا
اره
از خجالت سرخ شدن
ازدحام
از دست دادن
از دست دادن تعادل
ازدواج
ازدواج با افراد کشور دیگر
ازدیاد
از زندان آزاد شدن
اژدر
اژدها
اسارت
اسارتگاه
اسب
اسباب
اسباب بازی
اسباب خانه
اسباب سفر
اسب سواری
اسباب کشی
اسپند
اسپندان
استاد دانشگاه
استر
استراحت
استرالیا
استحمام
استخدام
استخر
استخراج معدن
استخوان
استعفاء
استغفار
استفراغ
استقلال
استوا
استوانه
اسرافیل
اسطرلاب
اسفناج
اسفنج
اسقف کلیسا
اسکلت
اسکلت مرگ
اسکله
اسکناس
اسکی
اسکی روی یخ
اسکیت
اسلحه
اسم
اسهال
اسید
اشتباه
اشتر غاز
اشتر مرغ
اشتها داشتن
اشتیاق
اشراف
اشعه ایکس
اشک
اشنان
اصطبل
اصلاح صورت
اصلاح موی سر
اصلع
اصوات
اطاعت
اطو کردن
اظهار عشق
اعتبار
اعتراف
اعداد
اعدام
اعضاء بدن
اعلام خطر
اعلام کردن
اعلامیه
اغماء
افتادن
افتادن در آب
افتخار
افراط
افروشه
افسار
افسانه
افسر
افسرده
افسون
افعی
افکار پلید
افلیج
افیون
اقاقیا
اقامتگاه
اقیانوس
اکسیر حیات
اکوی صدا
الاغ
الج
الفبا
اَلَک
الکتریسیته
الکل
الماس
المپیک
النگو
الوار
الهام
امامت کردن
امانت فروشی
امپراطور
امتحان
امر الهی
امداد
املت
امید
امین
انار
انبار
انبار آذوقع
انبر
انبر آتش
انتخابات
انتظار
انتقال خون
انتقام
انجمن
انجیر
اِنجیل
انداختن
اندازه گرفتن
اندامها
انسان
انسان نخستین
انضباط
انعام
انعکاس
انفجار
انگشت
انگشت سبابه
انگشت شصت
انگشتانه
انگشتری
انگشتوانه
انگلیسی
انگور
انواع توت
اولاد
اونیفورم
اهانت
اهدا کردن
اهرم
ایده آل
ایزار
ایستگاه قطار
ایوان
بام
باله
بالُن
بالِن
بالش
بال زدن
بالا سر
بالا رفتن
بالا
بال
باکره
باقلا
بافتن جامه ها
بافتن
باغ وحش
باغچه
باغبان
باغ میوه
بازرگان
باغ
باطری
بازی ورق
بازی چشم بندی
بازی
بازوبند
بازو
باز کردن
بازرس
بازدید کننده
باز دید
باز جوئی
بازار
باز
باروی
باروت
بارکشیدن
بارکد
بار سنگین
باربر
بارانی
باران
بار انداز
بار
باد و بوران
بادنما
بادنجان
باد مغرب
بادیه
بادریسه
بادکنک
بادروك
بادبزن
بادبادک
باد رها کردن
بادام
بادوزیدن
باد
باتلاق
بابونه
برادری
برادر شوهر
برادر زاده
برادر
بذر قطونا
بذر
بدن
بد گمانی
بدخلق
بد بختی
بخور کردن
بخشش کردن
بخاری
بچه گربه
بچه شیطان
بچه شیر خوار
بچه
بتونه
بت
ببر
بانگ نماز
بانگ
بانکدار
بانک
بزغاله
بزاز
بُز
بریدن
بریان
برهنه
برهنگی
بره
بروت
برنشیت
برنز
برنج
برلیان
برگ
برکه
برکنار
برق انداختن
برق
برف
بُرس
برزنت
بردارکردن
برده
بُرد
برخاستن
برچسب
برجستن
برج مراقبت
برج ساختمانی
برج
بربط
برانکار
بلند گو
بلند کردن
بلم
بلغور
بلغم
بلدرچین
بلبله
بلبل
بلانکینی
بقالی
بغل کردن
بغل
بعد از ظهر
بع بع
بطری
بط
بشکه
بشقاب پرنده
بشقاب
بسته پستی
بسته بندی
بسته
بستنی
بستن
بستر
بستان افروز
بست
بساط
بز کوهی
بمب
بلیط
بلوغ
بلوط
بلوز
بلور
بوریا
بودا
بوتیمار
بوته
بو
بنیاد نهادن
بنگاه املاک
بنفشه
بنزین
بنده
بند لباس
بندر
بند جوراب
بند باز
بند (پای بند)
بند
بناگوش
بنّا
بنا
بمباران
بهمن
بهشت
بهره
بهار
به هوش آمدن
به فرزندی گرفتن
به خطر افتادن
به آغوش کشیدن
به
بویهای خوش
بوم
بولینگ
بوکس بازی
بوکس
بوقلمون
بوق شاخی
بوق زدن
بوفالو
بوسیدن
بوسه دادن
بوستان
بوزینه
بی ادب بودن
بی اعتنایی
بیهوشی
بیوه مرد
بیوه زن
بینی
بیماری
بیمارستان
بیلیارد
بیل
بیگانه
بیضه
بیشه
بی شرم
بیسکویت
بی رحمی
بیزار بودن
بیراهه
بید گوش
بیداری
بید
بیت المقدس
بیت المعمور
بیابان
بی وفایی
بی نظم
بی مصرف
بی مبالاتی
بی گناه
بی عقل
بی صبر و حوصله
بی شرم
بی رحمی
بی دندان
بی حسی
بی حرمتی
بی تربیتی
بی پول
بی بند و بار