X
تبلیغات

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

پربازدیدترین مطالب
اسب                               آمیزش                         آغوش گرفتن
برهنگی                           بغل کردن                      انگشتری
افتادن در آب                     آتش                             آب
باران                               برادر شوهر                    استخوان
اسکناس                          انتقام                          انگور
بچه                                آب چشمه                     باغ


از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << در حال تکمیل شدن است


...


لوک اویتنهاو می گوید :
بوته : خوشبختی در عشق
بوته پربرگ : خطر کمین کرده است
بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است
کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

لیلا برایت می‏گوید:
اگر در خواب بوته‏ی سبزی مشاهده‏ی كنید، بیانگر آن است كه روزهای خوشی پیش رو دارید. مشاهده‏ی بوته خشك در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب بوته‏ی خاری مشاهده كنید، به این معنی است كه اتفاقات ناگواری پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید كه خاری به دستتان رفته است، یعنی دچار گرفتاری می‏شوید.

آنلی بیتون می‏گوید:
پرورش دادن بوته‏ی شاه دانه در خواب، دلالت بر جدایی از دوستان است.لیلا برایت می‏گوید:
استشمام بوهای خوب در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوب است. و استشمام بوهای بد در خواب، بیانگر غم و ناراحتی است.محمد بن سیرین گوید:
اگر بیندبنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن كه دیده بود. اگر بیند بنیادی درجای مجهول و نداند كه از آن كیست، دلیل كه ضایع بود در كار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملك خود نهاد، دلیل كه فایده و روزی حلال یابد.

ابراهیم كرمانی گوید:
اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل كه مال او از حرام حاصل شود. اگر بیند بنائی از خشت خام برهوا نهاد، دلیل كه همت او بلند شود دركار دین. اگر بیند بنای دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دلیل كه در امل و كارهای دنیا مغرور است. اگر بیننده خواب بنا كرده بود و مزد ستاند، دلیل كه منفعت یابد. اگر بیند بنا را از خشت پخته برآورد، دلیل كه منفعت یابد از پادشاه. اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد، دلیل كه منفعت از مردم عامه یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
اگر كسی بیند كه شهری بنا كرد، دلیل كه جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد.
اگر بیند قلعه بنا كرد، دلیل كه از شر دشمنان ایمن شود.
اگر بیند كوشكی(قصر کوچکی) بنا كرد، دلیل كه به كار دنیا مشغول شود.
اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا كرد و در وی بنشست. دلیل كه نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند
اگر بیند مسجدی را بنا كرد، دلیل كه جمعی را به كار صالح جمع آورد
اگر بیند بنای مناره نهاد، دلیل كه نام او به خیرات منتشر شود.
اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناكرد، دلیل كه زنی خواهد.
اگر ماده ای بناكرد، دلیل كه در غم و رنج افتد.
اگر بیند باغی بناكرد، دلیل كه زنی پارسا و توانگر بخواهد.
اگر بیند گورستانی بنا كرد، دلیل كه به كار آخرت مشغول شود.
اگر بیند قبه ای (قنبد)بنا كرد، دلیل كه قدر و منزلت جوید.
بدان كه هر بنائی كه بنهد و تمام نماید، دلیل كه كار دنیا و دین او تمام شود. اگر بیند این بنا تمام نكرد، كارش ناتمام بماند.آنلی بیتون می‏گوید:
مشاهده‏ی بنگاه املاك در خواب، بیانگر آن است كه یكی از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان كند. اگر در خواب ببینید كه برای كاری به بنگاه املاك مراجعه كرده‏اید، علامت آن است كه دست به كارهای اشتباه می‏زنید.محمد بن سیرین گوید:
بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل كه از زنی یا كنیزكی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید. اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند، دلیل كه غم و اندوه خورد

ابراهیم كرمانی گوید:
اگر زنی بیند بنفشه از درخت بكند و به شوهر خویش داد، دلیل كه شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند كسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل كه میان ایشان مفارقت افتد.

جابر مغربی گوید:
درخت بنفشه در خواب كنیزكی است بدخوی و ناسازگار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد. اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد. برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد. اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد. اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه. گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد. دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق
بو کردن بنفشه : با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد.آنلی بیتون می‏گوید:
دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است كه از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند كرد .

لیلا برایت می‏گوید:
اگر خواب ببینید كه بنزین آتش گرفته، بیانگرموقعیت‏های بد است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بنزین : تشكیلات كاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند .
بنزین می خرید : پول به دست می آورند .
اشخاص دیگر بنزین می خرند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .محمد بن سیرین گوید:
هر كه بنده نابالغ را به خواب بیند كه بالغ شده است، دلیل است كه آزاد شود. اگر كسی بیند بنده خودرا آزاد كرد، دلیل كه زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را كه خواجه بفروخت، دلیل كه غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل كه شادمان شود.لیلا برایت می‏گوید:
مشاهده‏ی بند لباس در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر خواب ببینید كه بند لباس می‏خرید، نشانه‏ی آشنایی با افراد جدید است.لیلا برایت می‏گوید:
مشاهده‏ی بندر در خواب، بیانگر شادی و خوشحالی است. اگر خواب ببینید كه وارد بندری می‏شوید، بیانگر آن است كه به اهداف خود خواهید رسید. اگر در خواب ببینید كه در بندری مشغول خرید هستید، نشانه‏ی آن است كه بخت و اقبال به شما روی می‏آورد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یك بندر بدون كشتی : فلاكت .
یك بندر پر از كشتی : تا آخر عمر در آسایش خواهید بود و دیگران به شما كمك می كنند .
شما به تنهایی در یك بندر روی عرشه هستید : پول
با شخصی كه دوستش دارید در بندر روی عرشه هستید : دروغهای شما آشكار خواهند شد .
شما روی دریاچه دریك بندر هستید : یك سفر در پیش دارید .
یك بندر خیلی دور از اینجا : خبرهای خوش .

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
SEO Reports for tabir-khab.blogfa.com