تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

پربازدیدترین مطالب
اسب                               آمیزش                         آغوش گرفتن
برهنگی                           بغل کردن                      انگشتری
افتادن در آب                     آتش                             آب
باران                               برادر شوهر                    استخوان
اسکناس                          انتقام                          انگور
بچه                                آب چشمه                     باغ


از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << در حال تکمیل شدن است


...


در سر زمین رویاها آمده:
خواب بيت المقدس : يک تجربه تلخ در انتظار شماست .
شما به بيت المقدس مي رويد : يک سفر طولاني در پيش داريد .
شما در بيت المقدس دعا مي کنيد : احترام شما نزد ديگران بيشتر خواهد شد .
يک جمعيت در حال دعا کردن در بيت المقدس : فرزندان شما زندگي آسوده اي خواهند داشت .محمد ابن سیرین بصری گويد:
اگر کسي بيند در بيت المعمور شد، دليل که در ميان مردم به امانت يا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ايمن گردد. اگر بيت المعمور را بر زمين بيند، دليل که به پادشاه عالم عادل پيوسته شود.اگر بيند در بيت المعمور خانه ساخت يا خفت، دليل که اجل وي نزديک باشد. اگر بيند پيرامون بيت المعمور طواف مي کرد، دليل که از دنيا برود. اگر بيت المعمور را به کردار مسجدي ديد و در وي نماز کرد، دليل که همه حاجات او روا شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:
اگر بيند از زمين تا بيت العمور گشاده است، دليل که مردمان در آن سال حج و عمره بسيار کنند. اگر بيند بيت العمور آراسته است و فرشتگان بر وي طواف مي کردند، دليل که علما و اهل دين به نظام شوند و عز و جاه يابند.

خانه اي است در آسمان چهارم، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.امام صادق علیه السلام می فرمایند:
ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است.
اول: روزي و قسمت.
دوم: حيرت و سرگشتي.
سوم: عناد و رنج.
چهارم: بيم و خطر و هلاک، مگر از وي زود بيرون آيد.
در مورد روياى بيابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبير جندان ناخوشايند نيست .

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:
بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل که از کسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل که مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

محمد ابن سیرین بصری گويد:
اگر کسي بيند که از بيابان بيرون آمد، دليل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل که غمگين و مستمندگردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.

آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از کف دادن دارايي است .
2ـ اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد .
 
در سر زمین رویاها آمده:
شما در بيابان سفر مي کنيد : غم و خجالت به همراه شما سفر مي کند .
در يک طوفان شن از بيابان عبور مي کنيد : براي يکي از نقشه هاي موردنظرتان اشکال پيش خواهد آمد .
در هواي بد از يک بيابان عبور مي کنيد : دوستان به شما خيانت مي کنند .
به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد : هماهنگي دربين دوستان
ديگران در بيابان سفر ميکنند :گرفتاري و دردسر

خواب يک بيابان برهوت و بدون آبادي :
1- جشن در خانه شما برپا خواهد شد .
2- دوستان قديمي را حفظ کنيد .
يک قطعه زمين خشک و باير : از ديگران زيادي انتظار کمک و فداکاري داريد .
يک بيابان که فقط حيوانات وحشي در آن زندگي ميکنند : يک کار سخت در انتظار شماست .در سر زمین رویاها آمده:
شما بيوفا هستيد :يکنفر از اعتماد شما سوء استفاده مي کند .
يک مرد خواب ببيند که به زنش وفادار نيست : دلتنگي و ناملايمت در خانه
يک زن خواب ببيند که به شوهرش بي وفاست : احتمال دارد که حامله باشد .
يک مرد به نامزدش بي وفاست : پول هنگفتي درانتظارش است .
يک زن به نامزدش بي وفاست : خبرهاي بد دريافت مي کند.
يک مرد مجرد به معشوقه اش بي وفاست : خطر مرگ
يک زن مجرد به معشوقه اش بي وفاست : به شما خيانت مي شود.
ديگران به يکديگر بي وفا هستند : از طرف يک مرد نادرست به شما پولي مي رسد.لیلا برایت می گوید:
اگر خواب ببينيد که آدم بى‏نظمى هستيد، به اين معنا است که بايد در انجام کارها دقت بيشترى کنيد.در سر زمین رویاها آمده:
شما بي مصرف و بيکاره هستيد : يک دورة خوب شروع مي شود .
افراد مورد علاقه تان بي مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترک مي کند.
يک مرد خواب ببيند که بي مصرف است : او در عشق ناکام خواهد ماند.
يک زن خواب ببيند که بي مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر
ديگران بي مصرف هستند : زندگيتان پر از دردسر و گرفتاري خواهد بود.خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
بی مبالاتی و کوتاه آمدن در خواب، به بی مبالاتی در اعمال نیک تعبیر میشود.در سر زمین رویاها آمده:   
شما بي گناه هستيد : شما  خيلي پرشور و هيجان هسنيد .
شما مي دانيد که بي گناه نيستيد : موقعيت بسيار مهمي بدست خواهيد آورد.
يک شخص بي گناه را محکوم کرده اند : پول و خوشبختي در انتظار شماست .
افراد خانواده بي گناه هستند : بحثهاي بسيار دشوار درباره کارتان در پيش داريد .در سر زمین رویاها آمده:   
شما کارهايي از روي بي عقلي مي کنيد : پول بدست مي آوريد .
ديگران بي عقلي مي کنند : شادي ناخواسته
بچه ها بي عقلي مي کنند : پول
معشوق شما بي عقل است : بايد بکلي مسير زندگيتان را عوض کنيد .
دو دوست که هر دو بي عقلند : آنها هر دو زجر خواهند کشيد .

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب