تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << تکمیل شده است
 
حرف >> پ << در حال تکمیل شدن است

...


لوک اویتنهاو می گوید :
پلیس : غصه

لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‏کند، نشانه‏ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‏کنید.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .
2ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پماد در خواب، بیانگر داشتن سلامت کامل است.

آنلی بیتون می‏گوید:
اگر دختری در خواب پماد درست کند، یعنی در کارهایش موفق است.محمدبن سیرین گوید:
به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است
اول:مال حلال.
دوم: منفعت.
سوم: سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است. تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند. دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید. لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود. اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید. ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن مزرعه پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .
2ـ اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .
3ـ دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانه آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در حرفه آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .
4ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .
5ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانه‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .لوک اویتنهاو می گوید :
نگاه کردن از پنجره : یک دیدار منتفی شده
وارد شدن از پنجره : شکست خوردن یک اقدام
بسته : موانع بر سر راه برنامه های ریخته شده
باز : حمایت آسان
نورگیر : اضطراب

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .
2ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد .
3ـ دیدن پنجره های شکسته در خواب ، علامت آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .
4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد .
5ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید .
6ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می کنید و به بیرون می روید ، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد .
7ـ اگر در خواب از پنجره ای  به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می شوید .

لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پنجره‏ای باز در خواب، نشانه‏ی آن است که موفقیت‏های بسیاری پیش رو دارید. دیدن پنجره‏ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‏اید، ببیانگر بروز اختلافات است.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است.اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است. اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست. اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید. اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد. اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد. اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند.اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد. عکس این هم صادق است. روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید.محمد بن سیرین گوید:
اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد، که در آن پند، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود، دلیل کند بر بشارتی که در آن خیر دین و دنیای او بود. اگر به خلاف بیند، دلیل بر فساد و تباهی دین و دنیای او بود.

جابر مغربی گوید:
پند دادن درخواب کسی را، اگر در آن صلاح دین است، نیک است و پند دهنده فرشته مقرب است، که بشارت دهد صاحب خواب را به خیرات، که بدو خواهد رسید، تا شکر آن بجای آورد و پند دادنی که در آن فساد دین است، پند دهنده آن دیو رجیم است، که او را خبر می دهد از فساد کار او و توبه باید کردن و به خدا بازگشتن، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالی رسته گردد.

آنلی بیتون می‏گوید:
اگر در خواب ببینید که احتیاج دارید کسی شما را نصیحت کند، یعنی در کارهایتان دچار مشکل شده‏اید. اگر در خواب کسی شما را نصیحت کرد، بیانگر آن است که به مقامات بالایی دست پیدا می‏کنید. اگر زنی خواب ببیند که او را نصیحت اخلاقی می‏کنند، یعنی با یکی از دوستانش اختلاف پیدا می‏کند.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل، مزاحمت است. چنانچه در خواب ببینید هوا گرم است و شما پنکه ای دارید که باد خنک می زند موجبی برای خوشحالی و شادی به دست می آورید و در روزهای آینده مسرور خواهید شد ولی اگر دیدید هوا سرد است و پنکه شما کار می کند، کسی برای شما دردسر و مزاحمت به وجود می آورد. خانم ایتانوس می گفت تمام چیزهایی که تمدن در اختیار نهاده اگر بجا و به موقع باشد در خواب خوب است و در غیر این صورت دردسر و زحمت و ناراحتی است که از آن جمله است پنکه. پنکه ای که خاموش باشد دلخوشی است و پنکه ای که نتوانید آن را به کار بیاندازید زحمت و ناراحتی است که پیش می آید و گویای تلاشی است که باید در روزهای آینده انجام دهید.لوک اویتنهاو می گوید :
پنهان شدن : تشویش
پنهان کردن چیزی : نیات بد

آنلی بیتون می‏گوید:
اگر خواب ببینید که خود را پنهان می‏کنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می‏گیرد.محمد بن سیرین گوید:
پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که در حضر بدست آید.

جابر مغربی گوید:
پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب های ما رزق و روزی و معاش و مایه و وسیله زینت هستند. مانند ماست ، پنیر، نان و برخی چیزهای دیگر. پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می بینیم یا تر.ابن سیرین نوشته پنیر اگر خشک باشد و در خواب پنیر خشک ببینیم مالی اندک و مختصر در جریان سفر به دست ما می آید و چنانچه پنیر تر و تازه باشد پولی است که در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل می شود. در نفایس الفنون تصریح شده که هر چه از شیر فراهم می شود در خواب های ما گویای غم و اندوه است و پنیر یکی از مشتقات شیر است اما این به نظر درست نمی آید چون خود شیر، شیره جان حیوانی است حلال گوشت و چون گاو و گوسفند در خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید می دهند شیر هم خوب است و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد. در همین نفیس الفنون آمده که دیدن شیر حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات حرام گوشت بد است. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می شود و چطور می بینیم. اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می برید. پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می رسد که بعد ها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می گردد. چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می دهید از جانب شما کاری خیر انجام می گیرد که سودش به اشخاص می رسد. اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می شود که در نتیجه زیان می بینید. اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می دهد و زیان مالی وارد می آورد و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است. دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن پنیر در خواب ، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .
2ـ خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است .

هانس کورت می‏گوید:
اگر خواب ببینید که در کارخانه‏های پنیرسازی کار می‏کنید، بیانگر داشتن لحظات شادی بخش است. اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید، نشانه‏ی آن است که بیماری شما را تهدید می‏کند.

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
✔_________ حــرف: آ
✔_________ حــرف: الف
✔_________ حــرف: ب
✔_________ حــرف: پ
آب
آب ایستاده
آب بازی
آب برداشتن
آب تیره
آب جاری
آبجو
آب جوش
آب چشمه
آب حمل کردن
آب خروشان
آب خوردن
آب خنک
آب دادن
آب دریا
آب ریختن
آب زلال
آب سرد
آب شدن
آب شور
آب کدر وکثیف
آب گرم
آب گل آلود
آب متعفن
آب معدنی
آب مقدس
آب میوه
آبادانی
آباژور
آب بینی
آبپاش
آبتنی
آبدستان
آبرو
آب دهان
آبشار
آب شدن
آبگوشت
آبگیر
آبگینه
آبله
آبنوس
آب و هوا
آبی
آبیاری
آبیاری گلها
آپارتمان
آتش
آتش افروختن
آتش بازی
آتش پرست
آتش دان
آتش دوزخ
آتش زنه
آتش سوزی
آتشفشان
آتشکده
آتش نشانی
آثار باستانی
آجان
آجر
آخرین وداع
آخور
آدامس
آدرس
آدم دزدی
آدم کشی
آدم حقه باز
آدمخواری
آدم لاغر
آدم مست
آدم مؤدب
آدم و حوا
آراستن
آرام
آرامش
آرايش کردن
آرایشگاه
آرایشگر
آرد
آرد بیز
آرد غلات
آرزو
آرشه ویلون
آرنج
آرواره
آروغ
آزاد شدن
آزار
آزمایش
آزمایشگاه
آژیر
آسانسور
آسایش و نعمت
آستانه
آستری
آستین
آسم
آسمان
آسیا
آسیاب
آسیاب آبی
آسیاب بادی
آسیاب کردن
آسیابان
آسیب
آشامیدن
آشپز
آشپزخانه
آشپزی
آشتی
آشغال
آشفتن
آشنا
آشیانه
آغوش گرفتن
آفتاب پرست
آفتاب گردان
آفتابه
آفریقا
آقا
آکروبات
آکواریوم
آگهی
آگهی درگذشت
آلات موسیقی
آلاچیق
آلبوم عکس
آلو
آلومینیم
آله
آماس
آمبولانس
آمپول
آمرزیده
آمریکا
آمریکای شمالی
آموزش
آمونیاک
آمیزش
آنارشیست
آناناس
آنتن رادیو و تلوزیون
آوار
آواز
آویختن
آویزان کردن
آویشن
آه
آه و ناله
آهک
آهن
آهن ربا
آهنگ و رقص
آهنگر
آهو
آیات قرآن
آیه الکرسی
آینده
آینده نگری
آیینه
ابر
ابراز علاقه
ابروها
ابریشم
ابزار
ابزار کار
ابزار جراحی
ابلیس
اپرا
اتاق
اتاق پذیرایی
اتاق خواب
اتاقک
اتاق کنفرانس
اتوبوس
اتو کردن
اتوماتیک
اتومبیل
اثاث منزل
اثاث منزل
اجاره
اجاق
اجاق گاز
اجبار به زور
اجداد
احترام
احتضار
احتیاج
احضار ارواح
احمق
اخبار
اخراج
اخلاق
ادرار
ادویه
اذان
اذیت و آزار
ارابه
اراذل و اوباش
ارتداد
ارتش
ارتقاء
ارث
اردک ماهی
اردکون
اردو
اردوگاه
اردوی کار
ارز
ارزانی
ارزن
ارزیر
ارش
ارقام
ارکستر
ارکیده
ارگ
ارمنی
ارواح
اروپا
اره
از خجالت سرخ شدن
ازدحام
از دست دادن
از دست دادن تعادل
ازدواج
ازدواج با افراد کشور دیگر
ازدیاد
از زندان آزاد شدن
اژدر
اژدها
اسارت
اسارتگاه
اسب
اسباب
اسباب بازی
اسباب خانه
اسباب سفر
اسب سواری
اسباب کشی
اسپند
اسپندان
استاد دانشگاه
استر
استراحت
استرالیا
استحمام
استخدام
استخر
استخراج معدن
استخوان
استعفاء
استغفار
استفراغ
استقلال
استوا
استوانه
اسرافیل
اسطرلاب
اسفناج
اسفنج
اسقف کلیسا
اسکلت
اسکلت مرگ
اسکله
اسکناس
اسکی
اسکی روی یخ
اسکیت
اسلحه
اسم
اسهال
اسید
اشتباه
اشتر غاز
اشتر مرغ
اشتها داشتن
اشتیاق
اشراف
اشعه ایکس
اشک
اشنان
اصطبل
اصلاح صورت
اصلاح موی سر
اصلع
اصوات
اطاعت
اطو کردن
اظهار عشق
اعتبار
اعتراف
اعداد
اعدام
اعضاء بدن
اعلام خطر
اعلام کردن
اعلامیه
اغماء
افتادن
افتادن در آب
افتخار
افراط
افروشه
افسار
افسانه
افسر
افسرده
افسون
افعی
افکار پلید
افلیج
افیون
اقاقیا
اقامتگاه
اقیانوس
اکسیر حیات
اکوی صدا
الاغ
الج
الفبا
اَلَک
الکتریسیته
الکل
الماس
المپیک
النگو
الوار
الهام
امامت کردن
امانت فروشی
امپراطور
امتحان
امر الهی
امداد
املت
امید
امین
انار
انبار
انبار آذوقع
انبر
انبر آتش
انتخابات
انتظار
انتقال خون
انتقام
انجمن
انجیر
اِنجیل
انداختن
اندازه گرفتن
اندامها
انسان
انسان نخستین
انضباط
انعام
انعکاس
انفجار
انگشت
انگشت سبابه
انگشت شصت
انگشتانه
انگشتری
انگشتوانه
انگلیسی
انگور
انواع توت
اولاد
اونیفورم
اهانت
اهدا کردن
اهرم
ایده آل
ایزار
ایستگاه قطار
ایوان
بام
باله
بالُن
بالِن
بالش
بال زدن
بالا سر
بالا رفتن
بالا
بال
باکره
باقلا
بافتن جامه ها
بافتن
باغ وحش
باغچه
باغبان
باغ میوه
بازرگان
باغ
باطری
بازی ورق
بازی چشم بندی
بازی
بازوبند
بازو
باز کردن
بازرس
بازدید کننده
باز دید
باز جوئی
بازار
باز
باروی
باروت
بارکشیدن
بارکد
بار سنگین
باربر
بارانی
باران
بار انداز
بار
باد و بوران
بادنما
بادنجان
باد مغرب
بادیه
بادریسه
بادکنک
بادروك
بادبزن
بادبادک
باد رها کردن
بادام
بادوزیدن
باد
باتلاق
بابونه
برادری
برادر شوهر
برادر زاده
برادر
بذر قطونا
بذر
بدن
بد گمانی
بدخلق
بد بختی
بخور کردن
بخشش کردن
بخاری
بچه گربه
بچه شیطان
بچه شیر خوار
بچه
بتونه
بت
ببر
بانگ نماز
بانگ
بانکدار
بانک
بزغاله
بزاز
بُز
بریدن
بریان
برهنه
برهنگی
بره
بروت
برنشیت
برنز
برنج
برلیان
برگ
برکه
برکنار
برق انداختن
برق
برف
بُرس
برزنت
بردارکردن
برده
بُرد
برخاستن
برچسب
برجستن
برج مراقبت
برج ساختمانی
برج
بربط
برانکار
بلند گو
بلند کردن
بلم
بلغور
بلغم
بلدرچین
بلبله
بلبل
بلانکینی
بقالی
بغل کردن
بغل
بعد از ظهر
بع بع
بطری
بط
بشکه
بشقاب پرنده
بشقاب
بسته پستی
بسته بندی
بسته
بستنی
بستن
بستر
بستان افروز
بست
بساط
بز کوهی
بمب
بلیط
بلوغ
بلوط
بلوز
بلور
بوریا
بودا
بوتیمار
بوته
بو
بنیاد نهادن
بنگاه املاک
بنفشه
بنزین
بنده
بند لباس
بندر
بند جوراب
بند باز
بند (پای بند)
بند
بناگوش
بنّا
بنا
بمباران
بهمن
بهشت
بهره
بهار
به هوش آمدن
به فرزندی گرفتن
به خطر افتادن
به آغوش کشیدن
به
بویهای خوش
بوم
بولینگ
بوکس بازی
بوکس
بوقلمون
بوق شاخی
بوق زدن
بوفالو
بوسیدن
بوسه دادن
بوستان
بوزینه
بی ادب بودن
بی اعتنایی
بیهوشی
بیوه مرد
بیوه زن
بینی
بیماری
بیمارستان
بیلیارد
بیل
بیگانه
بیضه
بیشه
بی شرم
بیسکویت
بی رحمی
بیزار بودن
بیراهه
بید گوش
بیداری
بید
بیت المقدس
بیت المعمور
بیابان
بی وفایی
بی نظم
بی مصرف
بی مبالاتی
بی گناه
بی عقل
بی صبر و حوصله
بی شرم
بی رحمی
بی دندان
بی حسی
بی حرمتی
بی تربیتی
بی پول
بی بند و بار