X
تبلیغات

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

پربازدیدترین مطالب
اسب                               آمیزش                         آغوش گرفتن
برهنگی                           بغل کردن                      انگشتری
افتادن در آب                     آتش                             آب
باران                               برادر شوهر                    استخوان
اسکناس                          انتقام                          انگور
بچه                                آب چشمه                     باغ


از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << در حال تکمیل شدن است


...


به خواب دیدن، مردی دزدِ نابكارِ مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ می كرد، دلیل كه اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیكو نباشد.

جابر مغربی گوید:
اگر بیند بومی داشت یا كسی به وی داد، دلیل كه مردی دزد را قهر كرد. اگربیند گوشت بوم میخورد. دلیل كه به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر بیند كه بچه بوم داشت، دلیل كه غلام كوچك دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.آنلی بیتون می‏گوید:
دیدن بازی بولینگ در خواب، بیانگر از دست دادن موقعیت‏های مناسب است.

لیلا برایت می‏گوید:
اگر در خواب ببینید كه توپ بولینگ را پرتاب می‏كنید، نشانه‏ی آن است كه باید در انجام كارهایتان دقت بیشتری نمایید تا دچار ضرر نشوید، اگر در خواب ببینید كه توپ‏های بولینگ در حال افتادن است، علامت آن است كه نتیجه‏ی كارهایتان را خواهید دید.لیلا برایت می‏گوید:
دیدن بازی بوكس در خواب، بیانگر داشتن اختلاف با دیگران است. اگر در خواب خودتان مشغول بازی بوكس باشید، یعنی باید برای رسیدن به آرزوهایتان تلاش بیشتری نمایید. شكست در بازی بوكس، نشانه‏ی آن است كه با یكی از اطرافیانتان دعوا می‏گیرید. پیرورزی در بازی بوكس، بیانگر موفقیت در انجام كارهای مشكل است.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
در یك مسابقه بوكس شركت می كنید : یك خبر شما را بسیار متعجب خواهد كرد .
شما مسابقه بوكس ترتیب می دهید : دوستانتان را از دست می دهید .
در شرط بندی روی یك مسابقه بوكس برنده میشوید: هماهنگی در بین دوستان
در شرط بندی روی یك مسابقه بوكس بازنده میشوید : شما یك دوست وفادار دارید .آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .
2ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است كه زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .
3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید كرد .
4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست .
5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .
6ـ اگر خواب ببینید برای شكار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می كنید ، علامت آن است كه با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .

لیلا برایت می‏گوید:
خوردن گوشت بوقلمون، نشانه‏ی سعادت است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یك بوقلمون : برای كشاورزان علامت یك محصول فراوان و عالی است .
یك بوقلمون را می كشید : بیوفائی و خیانت
بوقلمون می خیرید : منتظره  واقعة بسیار خوشایندی باشید .
بوقلمون می خورید : یك شادی بزرگ
پرهای بوقلمون را می كنید : دچار افسردگی عصبی خواهید شد .
یك بوقلمون را سرخ می كنید : دردسر از طرف دوستان
گوشت بوقلمون را تكه می كنید : مشاجره با شریكانتان در كار
ساندویچ بوقلمون : شخص حریصی به دیدارتان میاید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره
در یك بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .
دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .
در یك بوق شكار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .
بچه ها بوق می زنند : شادی
سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعیمحمدبن سیرین گوید:
اگر كسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست. دلیل كه مردم از از سر خود آگاه كند. اگر بیند بوق می زند، دلیل كه در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه آن دروغ بود.

جابرمغربی گوید:
بوق زدن به تاویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.
اول: خبر دروغ.
دوم: سخن مكروهو ناپسند.
سوم: ظاهر شدن راز.
چهارم: مصیبت وگناهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در ا تومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم. در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد. در مورد دوم یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد. برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است. چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد. اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم. اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است كه اخباری به گوش شما می رسد كه باعث شادمانی شما می گردد .
2ـ دیدن بوق شكسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .
3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می كنند ، علامت آن است كه در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حكمفرماست .
4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است كه نگران آن است كه تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .آنلی بیتون می‏گوید:
اگر در خواب یك بوفالو دیدید، یعنی با زیركی توطئه‏ی دشمنان را برملا می‏سازید. كشتن چندین بوفالو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارهایتان استدرکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یك بوسه : یك غم بزرگ
معشوق خود را درهنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست .
معشوق خود را در هنگام شب می بوسید : خطر
مادر خود را می بوسید : موفقیت
پدر خود را می بوسید :شادی
برادر یا خواهر خود را می بوسید : خوشی و لذت
شوهر یا زن خود را می بوسید : خوشبختی در زندگی زناشویی .
دستهای شخصی را می بوسید :شانس به شما لبخند می زند .
صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد .
یك زن شوهردار را می بوسید : ناكامی شما را تهدید می كند .
یك زن تنها را می بوسید : به شما خیانت خواهد شد.
شخصی را كه مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طولانی خواهد بود.
یك دوست را می بوسید : شكست كامل در كارها
زمین را می بوسید : شرمساری
پشت یكنفر را می بوسید : یك زن شما را فریب میدهد .

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
SEO Reports for tabir-khab.blogfa.com