تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << تکمیل شده است
 
حرف >> پ << در حال تکمیل شدن است

...


درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی. اگر زن جوان این خواب را بیند، دلیل که عمرش دراز است. اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

جابر مغربی گوید:
پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد. اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.
اول: فرزندان.
دوم: دختران.
سوم: خادمان.
چهارم: دوستان.
پنجم : برادران.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می گرددو مربوط می شود. خون به جای شیر از پستان، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می آید اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می رسد. اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است. برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی شود.

آنلی بیتون می‏گوید:
دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‏شوید.  محمدبن سیرین گوید:
پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
داشتن پستان بند برای زنان امری است عادی که بر زیبایی و تناسب آنها می افزاید و برای مردان غیر طبیعی است و زشت. در خواب نیز همین معنی را می رساند چون اگر مردی در خواب ببیند که پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو به رو می شود بی آن که جنبه مالی و مادی داشته باشد ولی اگر زنی ببیند که پستان بند بسته برای او شعفی پیش می آید مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد. تعارف پستان بند به دیگری تامین شرف و آبروست برای هدیه گیرنده. اگر زنی به زنی دیگر پستان بند تعارف کند یا برای او از بازار بخرد عملی می کند که در نتیجه به گیرنده پستان بند سودی اخلاقی می رسد نه مالی و چنانچه این پستان بند به مردی تعارف شود کاری انجام می گیرد که به حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید. پستان بند برای دختران جوان نوید عشق است ولی برای پسران جوان نامطلوب است.  کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی داند به چه کارش می آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می شود و عملی خلاف انجام می دهد که شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می کند. اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد. اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود.
لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پستچی در خواب، نشانه‏ی شادی و خوشحالی است. اگر خواب ببینید که با یک پستچی برخورد می‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانه آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .
2ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .
3ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانه تان می گذرد ، نشانه آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد .
4ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانه آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .
5ـ گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .لیلا برایت می‏گوید:
اگر خواب ببینید که به دنبال پستخانه‏ای هستید، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است.

آنلی بیتون می‏گوید:
دیدن پستخانه در خواب ، نشانه با اطلاع شدن از خبرهایی نامساعد است .آنلی بیتون می‏گوید:
اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‏شوید. اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست می‏خوانند، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.لیلا برایت می‏گوید:
دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .
2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانه آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت .آنلی بیتون می‏گوید:
دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد .منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است. پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود. اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود. درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند. اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد. زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند. به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شودمحمدبن سیرین گوید:
پشت در خواب دیدن، مردی بود که از او قوت و یاری و پناه طلبد. اگر بیند پشت او بشکست، دلیل است آن کس که پشت و پناه او بود، از دنیا رحلت کند. اگر بیند که زخمی به پشت او رسیده، دلیل است که رنجی و آفتی بر کسی رسد که پشت و استظهار او بود.

ابراهیم کرمانی گوید:
مهره های پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد که در مهره های پشت بود، تاویلش بر قوه و فرزندان بیننده خواب رسد. اگر بیند که پشت او درشت و با قوت بود، دلیل است که او را فرزندی به تن قوی و دانا و عاقل بود. اگر بیند چیزی بر پشت گرفت، دلیل که به قدر آن گرانی و غم و اندوه به وی رسد. اگربیند که مرده بر پشت گرفت، دلیل است که مونت کسان مرده به وی است. اگر بیند پشت وی برگشت، دلیل است که حال او بد شود.

جابر مغربی گوید:
پشت دشمن به خواب دیدن، ایمنی بود از شر دشمن و دیدن پشت زن، دلیل برگشتن دنیا است.

اسماعیل بن اشعث گوید:
پشت به خواب دیدن، برادر بود. اگر بیند که پشت او بشکست، دلیل که برادرش بمیرد. اگر بیند پشت او همی درد می کرد، دلیل است که وی را از برادر یا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بیند که به سبب علتی پشت او را داغ کردند، دلیل است بر صلاح دین و دنیای وی. اگر بیند که پشت به دیوار داد، دلیل است که به سفر رود و مال حاصل کند.

حضرت امام محمد صادق فرماید:
پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است.
اول: قوت ونیرو،
دوم: برادر دینی،
سوم: یاروهمدم ،
چهارم: پادشاه،
پنجم: وزیر،
ششم: حجت ودلیل وبرهان،
هفتم: پدر،
هشتم: برادر،
نهم: پسر،
دهم: مال،
یازدهم: یاری دادن
دوازدهم: جد پدر

معبران گفته اند: دیدن پشت، کافران را ایمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بیننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است. ما طبق معمول به فرزندان خویش دلبستگی امید وارانه ای داریم و چنین می انگاریم که در سنین پیری فرزند پشت و پناه است همین طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس دیگر نزدیک تر و به طور طبیعی و غریزی صمیمی تر است. چنان چه فرزند یا برادر نداشته باشیم روی دوستان خود این طور حساب می کنیم. این باور درست یا نادرست هر چه هست در خواب های ما به صورت پشت ظاهر می شود و شکل می گیرد. اگر در خواب ببینیم که پشتی سالم و خوش رنگ و عضلانی و بدون لکه و خال و زگیل داریم خواب ما می گوید که به آن سه مورد می توانیم دل خوش و امیدوار باشیم. فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروری داریم که برای بیننده خواب نیز می تواند مفید و موثر باشند. اگر در خواب ببینیم یا حس کنیم که پشت ما زخمی پدید آمده یا پشت ما لاغر و نحیف شده برای یکی از آن سه که گفته شد ملال و اندوهی پیش می آید. مهره های ستون فقرات که از ناحیه پشت دیده و احساس می شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است و اگر فرزند نداشته باشیم برادر و دوست هستند. قوت و ضعف مهره های ستون فقرات از ناحیه پشت قوت و ضعف مادی و معنوی فرزندان یا برادران و دوستان است با محاسبه اتکائی که ما بر آن ها داریم و روابط بیننده خواب با ایشان که خواب در این حالات می گوید می توانیم روی آن ها حساب کنیم یا نه و وضع ایشان در آینده چگونه است. مهره های محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر می دهد یا برادران و دوستان که ما به ایشان نیازمند می شویم. اگر دیدیدم که باری به دوش می کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده به فرزند یا برادر و دوست خود تحمیل می کنیم و فشاری بیش از حد توانائی بر آن ها وارد می آوریم. اگر پشت ما زگیل و زخم یا لکه ماه گرفتگی بود و این را در خواب احساس کردیم و دانستیم که چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آن ها که گفته شد بیمار می شود و اگر حس کردیم که شلاق خورده ایم و اثر شلاق باقی مانده حادثه ای برای آن ها اتفاق می افتد که خوب نیست.

آنلی بیتون می‏گوید:
مشاهده‏ی پشت خود در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است. اگر در خواب پشت کسی را لخت ببینید، یعنی خطری شما را تهدید می‏کند. اگر در خواب کسی پشتش را به شما بکند، به این معنا است که دشمناتان می‏کوشند تا به شما صدمه برسانند.

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
✔_________ حــرف: آ
✔_________ حــرف: الف
✔_________ حــرف: ب
✔_________ حــرف: پ
آب
آب ایستاده
آب بازی
آب برداشتن
آب تیره
آب جاری
آبجو
آب جوش
آب چشمه
آب حمل کردن
آب خروشان
آب خوردن
آب خنک
آب دادن
آب دریا
آب ریختن
آب زلال
آب سرد
آب شدن
آب شور
آب کدر وکثیف
آب گرم
آب گل آلود
آب متعفن
آب معدنی
آب مقدس
آب میوه
آبادانی
آباژور
آب بینی
آبپاش
آبتنی
آبدستان
آبرو
آب دهان
آبشار
آب شدن
آبگوشت
آبگیر
آبگینه
آبله
آبنوس
آب و هوا
آبی
آبیاری
آبیاری گلها
آپارتمان
آتش
آتش افروختن
آتش بازی
آتش پرست
آتش دان
آتش دوزخ
آتش زنه
آتش سوزی
آتشفشان
آتشکده
آتش نشانی
آثار باستانی
آجان
آجر
آخرین وداع
آخور
آدامس
آدرس
آدم دزدی
آدم کشی
آدم حقه باز
آدمخواری
آدم لاغر
آدم مست
آدم مؤدب
آدم و حوا
آراستن
آرام
آرامش
آرايش کردن
آرایشگاه
آرایشگر
آرد
آرد بیز
آرد غلات
آرزو
آرشه ویلون
آرنج
آرواره
آروغ
آزاد شدن
آزار
آزمایش
آزمایشگاه
آژیر
آسانسور
آسایش و نعمت
آستانه
آستری
آستین
آسم
آسمان
آسیا
آسیاب
آسیاب آبی
آسیاب بادی
آسیاب کردن
آسیابان
آسیب
آشامیدن
آشپز
آشپزخانه
آشپزی
آشتی
آشغال
آشفتن
آشنا
آشیانه
آغوش گرفتن
آفتاب پرست
آفتاب گردان
آفتابه
آفریقا
آقا
آکروبات
آکواریوم
آگهی
آگهی درگذشت
آلات موسیقی
آلاچیق
آلبوم عکس
آلو
آلومینیم
آله
آماس
آمبولانس
آمپول
آمرزیده
آمریکا
آمریکای شمالی
آموزش
آمونیاک
آمیزش
آنارشیست
آناناس
آنتن رادیو و تلوزیون
آوار
آواز
آویختن
آویزان کردن
آویشن
آه
آه و ناله
آهک
آهن
آهن ربا
آهنگ و رقص
آهنگر
آهو
آیات قرآن
آیه الکرسی
آینده
آینده نگری
آیینه
ابر
ابراز علاقه
ابروها
ابریشم
ابزار
ابزار کار
ابزار جراحی
ابلیس
اپرا
اتاق
اتاق پذیرایی
اتاق خواب
اتاقک
اتاق کنفرانس
اتوبوس
اتو کردن
اتوماتیک
اتومبیل
اثاث منزل
اثاث منزل
اجاره
اجاق
اجاق گاز
اجبار به زور
اجداد
احترام
احتضار
احتیاج
احضار ارواح
احمق
اخبار
اخراج
اخلاق
ادرار
ادویه
اذان
اذیت و آزار
ارابه
اراذل و اوباش
ارتداد
ارتش
ارتقاء
ارث
اردک ماهی
اردکون
اردو
اردوگاه
اردوی کار
ارز
ارزانی
ارزن
ارزیر
ارش
ارقام
ارکستر
ارکیده
ارگ
ارمنی
ارواح
اروپا
اره
از خجالت سرخ شدن
ازدحام
از دست دادن
از دست دادن تعادل
ازدواج
ازدواج با افراد کشور دیگر
ازدیاد
از زندان آزاد شدن
اژدر
اژدها
اسارت
اسارتگاه
اسب
اسباب
اسباب بازی
اسباب خانه
اسباب سفر
اسب سواری
اسباب کشی
اسپند
اسپندان
استاد دانشگاه
استر
استراحت
استرالیا
استحمام
استخدام
استخر
استخراج معدن
استخوان
استعفاء
استغفار
استفراغ
استقلال
استوا
استوانه
اسرافیل
اسطرلاب
اسفناج
اسفنج
اسقف کلیسا
اسکلت
اسکلت مرگ
اسکله
اسکناس
اسکی
اسکی روی یخ
اسکیت
اسلحه
اسم
اسهال
اسید
اشتباه
اشتر غاز
اشتر مرغ
اشتها داشتن
اشتیاق
اشراف
اشعه ایکس
اشک
اشنان
اصطبل
اصلاح صورت
اصلاح موی سر
اصلع
اصوات
اطاعت
اطو کردن
اظهار عشق
اعتبار
اعتراف
اعداد
اعدام
اعضاء بدن
اعلام خطر
اعلام کردن
اعلامیه
اغماء
افتادن
افتادن در آب
افتخار
افراط
افروشه
افسار
افسانه
افسر
افسرده
افسون
افعی
افکار پلید
افلیج
افیون
اقاقیا
اقامتگاه
اقیانوس
اکسیر حیات
اکوی صدا
الاغ
الج
الفبا
اَلَک
الکتریسیته
الکل
الماس
المپیک
النگو
الوار
الهام
امامت کردن
امانت فروشی
امپراطور
امتحان
امر الهی
امداد
املت
امید
امین
انار
انبار
انبار آذوقع
انبر
انبر آتش
انتخابات
انتظار
انتقال خون
انتقام
انجمن
انجیر
اِنجیل
انداختن
اندازه گرفتن
اندامها
انسان
انسان نخستین
انضباط
انعام
انعکاس
انفجار
انگشت
انگشت سبابه
انگشت شصت
انگشتانه
انگشتری
انگشتوانه
انگلیسی
انگور
انواع توت
اولاد
اونیفورم
اهانت
اهدا کردن
اهرم
ایده آل
ایزار
ایستگاه قطار
ایوان
بام
باله
بالُن
بالِن
بالش
بال زدن
بالا سر
بالا رفتن
بالا
بال
باکره
باقلا
بافتن جامه ها
بافتن
باغ وحش
باغچه
باغبان
باغ میوه
بازرگان
باغ
باطری
بازی ورق
بازی چشم بندی
بازی
بازوبند
بازو
باز کردن
بازرس
بازدید کننده
باز دید
باز جوئی
بازار
باز
باروی
باروت
بارکشیدن
بارکد
بار سنگین
باربر
بارانی
باران
بار انداز
بار
باد و بوران
بادنما
بادنجان
باد مغرب
بادیه
بادریسه
بادکنک
بادروك
بادبزن
بادبادک
باد رها کردن
بادام
بادوزیدن
باد
باتلاق
بابونه
برادری
برادر شوهر
برادر زاده
برادر
بذر قطونا
بذر
بدن
بد گمانی
بدخلق
بد بختی
بخور کردن
بخشش کردن
بخاری
بچه گربه
بچه شیطان
بچه شیر خوار
بچه
بتونه
بت
ببر
بانگ نماز
بانگ
بانکدار
بانک
بزغاله
بزاز
بُز
بریدن
بریان
برهنه
برهنگی
بره
بروت
برنشیت
برنز
برنج
برلیان
برگ
برکه
برکنار
برق انداختن
برق
برف
بُرس
برزنت
بردارکردن
برده
بُرد
برخاستن
برچسب
برجستن
برج مراقبت
برج ساختمانی
برج
بربط
برانکار
بلند گو
بلند کردن
بلم
بلغور
بلغم
بلدرچین
بلبله
بلبل
بلانکینی
بقالی
بغل کردن
بغل
بعد از ظهر
بع بع
بطری
بط
بشکه
بشقاب پرنده
بشقاب
بسته پستی
بسته بندی
بسته
بستنی
بستن
بستر
بستان افروز
بست
بساط
بز کوهی
بمب
بلیط
بلوغ
بلوط
بلوز
بلور
بوریا
بودا
بوتیمار
بوته
بو
بنیاد نهادن
بنگاه املاک
بنفشه
بنزین
بنده
بند لباس
بندر
بند جوراب
بند باز
بند (پای بند)
بند
بناگوش
بنّا
بنا
بمباران
بهمن
بهشت
بهره
بهار
به هوش آمدن
به فرزندی گرفتن
به خطر افتادن
به آغوش کشیدن
به
بویهای خوش
بوم
بولینگ
بوکس بازی
بوکس
بوقلمون
بوق شاخی
بوق زدن
بوفالو
بوسیدن
بوسه دادن
بوستان
بوزینه
بی ادب بودن
بی اعتنایی
بیهوشی
بیوه مرد
بیوه زن
بینی
بیماری
بیمارستان
بیلیارد
بیل
بیگانه
بیضه
بیشه
بی شرم
بیسکویت
بی رحمی
بیزار بودن
بیراهه
بید گوش
بیداری
بید
بیت المقدس
بیت المعمور
بیابان
بی وفایی
بی نظم
بی مصرف
بی مبالاتی
بی گناه
بی عقل
بی صبر و حوصله
بی شرم
بی رحمی
بی دندان
بی حسی
بی حرمتی
بی تربیتی
بی پول
بی بند و بار