تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

| تعبير خواب Tabir Khab |

تعبیر خواب tabir khab tabire khab خواب دیدن تعبیر کردن خواب تعبیر دیدن در خواب تعبیر دیدن خواب رویا و خواب تعبیر خواب خوب تعبیر خواب جامع تعبیر خواب معروف تعبیر تعبیر خواب بد دیدن تعبیر خواب حضرت یوسف

 

از آرشیو سمت راست استفاده نمائید
:شما می توانید با جستجو در موضوعات، تعبیر خواب مورد نظر را بیابید:

حرف >> آ <<  تکمیل شده است

حرف >> ا << تکمیل شده است

حرف >> ب << تکمیل شده است
 
حرف >> پ << در حال تکمیل شدن است

...


اسماعیل بن اشعث گوید:
اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند پرت کرد جایزه وعطائی نصیب او می شود
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایانپرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند
آنلی بیتون میگوید:
اگر در خواب به یك پرتره‏ى زیبا نگاه كنید، بیانگر خیانت و بیوفایى است.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.

لیلا برایت میگوید:
دیدن پرتقال در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید كه از درخت پرتقال میچینید، به این معنا است كه شادیتان به غم مبدل میشود.

آنلی بیتون میگوید:
خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است كه همسرى به دلخواه خود پیدا میكند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است كه در عشقتان موفق نمیشوید. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاك و صمیمى با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیكانتان است.آنلی بیتون میگوید:
1ـ اگر خواب ببینید بر لبه پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است كه مصیبت و بدبختی شما را تهدید می كند .
2ـ سقوط كردن از لبه پرتگاهی در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختی است .آنلی بیتون میگوید:
صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهید شد.علم به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند كه علم داشت، دلیل كه از این مردم كه تقریر كردیم منفعت یابد. اگر بیند كه علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم كرمانی گوید:
علم به خواب، دلیل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند.

جابرمغربی گوید:
اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دلیل كه با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دلیل كه قاضی یا خطیب گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن علم به خواب بر چهار وجه است.
اول:ریاست و مهتری.
دوم: سفر.
سوم: جاه ومقام و بزرگی.
چهارم: نیكی احوال (خوبی وضع و حال).

آنلی بیتون میگوید:
اگر در خواب پرچم كشور خودتان را ببینید، بیانگر موفقیت در انجام كارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به این معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهدید میكند.

لیلا برایت میگوید:
برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید پرچم را پایین میآورید، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهید برد. دیدن پرچم سیاه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.آنلی بیتون میگوید:
دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است كه نسبت به یكى از نزدیكان احساس حسادت میكنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى میبینید، به این معنا است كه مشغول انجام كار مشكلى هستید.آنلی بیتون میگوید:
دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده كنید در بوته‏هاى خار كنار پرچین گیر كرده‏اید، به معناى آن است كه عده‏اى مانع از موفقیت شما میشوند. اگر دخترى در خواب ببیند كه نامزدش كنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است كه به زودى ازدواج میكند.
آنلی بیتون میگوید:
اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش میكنید، بیانگر آن است كه به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى میكنند. اگر در خواب دیگران به شما پرخاش كنند، به این معنى است كه در دام افراد حیله‏گرى میافتید.

Tabir Khab ║ تعبیر خـواب
✔_________ حــرف: آ
✔_________ حــرف: الف
✔_________ حــرف: ب
✔_________ حــرف: پ
آب
آب ایستاده
آب بازی
آب برداشتن
آب تیره
آب جاری
آبجو
آب جوش
آب چشمه
آب حمل کردن
آب خروشان
آب خوردن
آب خنک
آب دادن
آب دریا
آب ریختن
آب زلال
آب سرد
آب شدن
آب شور
آب کدر وکثیف
آب گرم
آب گل آلود
آب متعفن
آب معدنی
آب مقدس
آب میوه
آبادانی
آباژور
آب بینی
آبپاش
آبتنی
آبدستان
آبرو
آب دهان
آبشار
آب شدن
آبگوشت
آبگیر
آبگینه
آبله
آبنوس
آب و هوا
آبی
آبیاری
آبیاری گلها
آپارتمان
آتش
آتش افروختن
آتش بازی
آتش پرست
آتش دان
آتش دوزخ
آتش زنه
آتش سوزی
آتشفشان
آتشکده
آتش نشانی
آثار باستانی
آجان
آجر
آخرین وداع
آخور
آدامس
آدرس
آدم دزدی
آدم کشی
آدم حقه باز
آدمخواری
آدم لاغر
آدم مست
آدم مؤدب
آدم و حوا
آراستن
آرام
آرامش
آرايش کردن
آرایشگاه
آرایشگر
آرد
آرد بیز
آرد غلات
آرزو
آرشه ویلون
آرنج
آرواره
آروغ
آزاد شدن
آزار
آزمایش
آزمایشگاه
آژیر
آسانسور
آسایش و نعمت
آستانه
آستری
آستین
آسم
آسمان
آسیا
آسیاب
آسیاب آبی
آسیاب بادی
آسیاب کردن
آسیابان
آسیب
آشامیدن
آشپز
آشپزخانه
آشپزی
آشتی
آشغال
آشفتن
آشنا
آشیانه
آغوش گرفتن
آفتاب پرست
آفتاب گردان
آفتابه
آفریقا
آقا
آکروبات
آکواریوم
آگهی
آگهی درگذشت
آلات موسیقی
آلاچیق
آلبوم عکس
آلو
آلومینیم
آله
آماس
آمبولانس
آمپول
آمرزیده
آمریکا
آمریکای شمالی
آموزش
آمونیاک
آمیزش
آنارشیست
آناناس
آنتن رادیو و تلوزیون
آوار
آواز
آویختن
آویزان کردن
آویشن
آه
آه و ناله
آهک
آهن
آهن ربا
آهنگ و رقص
آهنگر
آهو
آیات قرآن
آیه الکرسی
آینده
آینده نگری
آیینه
ابر
ابراز علاقه
ابروها
ابریشم
ابزار
ابزار کار
ابزار جراحی
ابلیس
اپرا
اتاق
اتاق پذیرایی
اتاق خواب
اتاقک
اتاق کنفرانس
اتوبوس
اتو کردن
اتوماتیک
اتومبیل
اثاث منزل
اثاث منزل
اجاره
اجاق
اجاق گاز
اجبار به زور
اجداد
احترام
احتضار
احتیاج
احضار ارواح
احمق
اخبار
اخراج
اخلاق
ادرار
ادویه
اذان
اذیت و آزار
ارابه
اراذل و اوباش
ارتداد
ارتش
ارتقاء
ارث
اردک ماهی
اردکون
اردو
اردوگاه
اردوی کار
ارز
ارزانی
ارزن
ارزیر
ارش
ارقام
ارکستر
ارکیده
ارگ
ارمنی
ارواح
اروپا
اره
از خجالت سرخ شدن
ازدحام
از دست دادن
از دست دادن تعادل
ازدواج
ازدواج با افراد کشور دیگر
ازدیاد
از زندان آزاد شدن
اژدر
اژدها
اسارت
اسارتگاه
اسب
اسباب
اسباب بازی
اسباب خانه
اسباب سفر
اسب سواری
اسباب کشی
اسپند
اسپندان
استاد دانشگاه
استر
استراحت
استرالیا
استحمام
استخدام
استخر
استخراج معدن
استخوان
استعفاء
استغفار
استفراغ
استقلال
استوا
استوانه
اسرافیل
اسطرلاب
اسفناج
اسفنج
اسقف کلیسا
اسکلت
اسکلت مرگ
اسکله
اسکناس
اسکی
اسکی روی یخ
اسکیت
اسلحه
اسم
اسهال
اسید
اشتباه
اشتر غاز
اشتر مرغ
اشتها داشتن
اشتیاق
اشراف
اشعه ایکس
اشک
اشنان
اصطبل
اصلاح صورت
اصلاح موی سر
اصلع
اصوات
اطاعت
اطو کردن
اظهار عشق
اعتبار
اعتراف
اعداد
اعدام
اعضاء بدن
اعلام خطر
اعلام کردن
اعلامیه
اغماء
افتادن
افتادن در آب
افتخار
افراط
افروشه
افسار
افسانه
افسر
افسرده
افسون
افعی
افکار پلید
افلیج
افیون
اقاقیا
اقامتگاه
اقیانوس
اکسیر حیات
اکوی صدا
الاغ
الج
الفبا
اَلَک
الکتریسیته
الکل
الماس
المپیک
النگو
الوار
الهام
امامت کردن
امانت فروشی
امپراطور
امتحان
امر الهی
امداد
املت
امید
امین
انار
انبار
انبار آذوقع
انبر
انبر آتش
انتخابات
انتظار
انتقال خون
انتقام
انجمن
انجیر
اِنجیل
انداختن
اندازه گرفتن
اندامها
انسان
انسان نخستین
انضباط
انعام
انعکاس
انفجار
انگشت
انگشت سبابه
انگشت شصت
انگشتانه
انگشتری
انگشتوانه
انگلیسی
انگور
انواع توت
اولاد
اونیفورم
اهانت
اهدا کردن
اهرم
ایده آل
ایزار
ایستگاه قطار
ایوان
بام
باله
بالُن
بالِن
بالش
بال زدن
بالا سر
بالا رفتن
بالا
بال
باکره
باقلا
بافتن جامه ها
بافتن
باغ وحش
باغچه
باغبان
باغ میوه
بازرگان
باغ
باطری
بازی ورق
بازی چشم بندی
بازی
بازوبند
بازو
باز کردن
بازرس
بازدید کننده
باز دید
باز جوئی
بازار
باز
باروی
باروت
بارکشیدن
بارکد
بار سنگین
باربر
بارانی
باران
بار انداز
بار
باد و بوران
بادنما
بادنجان
باد مغرب
بادیه
بادریسه
بادکنک
بادروك
بادبزن
بادبادک
باد رها کردن
بادام
بادوزیدن
باد
باتلاق
بابونه
برادری
برادر شوهر
برادر زاده
برادر
بذر قطونا
بذر
بدن
بد گمانی
بدخلق
بد بختی
بخور کردن
بخشش کردن
بخاری
بچه گربه
بچه شیطان
بچه شیر خوار
بچه
بتونه
بت
ببر
بانگ نماز
بانگ
بانکدار
بانک
بزغاله
بزاز
بُز
بریدن
بریان
برهنه
برهنگی
بره
بروت
برنشیت
برنز
برنج
برلیان
برگ
برکه
برکنار
برق انداختن
برق
برف
بُرس
برزنت
بردارکردن
برده
بُرد
برخاستن
برچسب
برجستن
برج مراقبت
برج ساختمانی
برج
بربط
برانکار
بلند گو
بلند کردن
بلم
بلغور
بلغم
بلدرچین
بلبله
بلبل
بلانکینی
بقالی
بغل کردن
بغل
بعد از ظهر
بع بع
بطری
بط
بشکه
بشقاب پرنده
بشقاب
بسته پستی
بسته بندی
بسته
بستنی
بستن
بستر
بستان افروز
بست
بساط
بز کوهی
بمب
بلیط
بلوغ
بلوط
بلوز
بلور
بوریا
بودا
بوتیمار
بوته
بو
بنیاد نهادن
بنگاه املاک
بنفشه
بنزین
بنده
بند لباس
بندر
بند جوراب
بند باز
بند (پای بند)
بند
بناگوش
بنّا
بنا
بمباران
بهمن
بهشت
بهره
بهار
به هوش آمدن
به فرزندی گرفتن
به خطر افتادن
به آغوش کشیدن
به
بویهای خوش
بوم
بولینگ
بوکس بازی
بوکس
بوقلمون
بوق شاخی
بوق زدن
بوفالو
بوسیدن
بوسه دادن
بوستان
بوزینه
بی ادب بودن
بی اعتنایی
بیهوشی
بیوه مرد
بیوه زن
بینی
بیماری
بیمارستان
بیلیارد
بیل
بیگانه
بیضه
بیشه
بی شرم
بیسکویت
بی رحمی
بیزار بودن
بیراهه
بید گوش
بیداری
بید
بیت المقدس
بیت المعمور
بیابان
بی وفایی
بی نظم
بی مصرف
بی مبالاتی
بی گناه
بی عقل
بی صبر و حوصله
بی شرم
بی رحمی
بی دندان
بی حسی
بی حرمتی
بی تربیتی
بی پول
بی بند و بار